Begroting 2021 - 2024

Paragrafen

Bedrijfsvoering

Ommen 4.0

Ontwikkeling bedrijfsvoering

De regie/netwerk gemeente die we sinds 2019 vormen krijgt langzamerhand meer vorm. We voeren taken uit in samenwerking met onze omgeving en besteden werkzaamheden uit aan andere partijen. Dit vergt een continue ontwikkeling van onze organisatie als opdrachtgever. Een belangrijk deel van onze taken die overeenkomstig onze visie niet door ons zelf gedaan hoeft/kan worden, wordt nu nog onder een dienstverleningsovereenkomst uitgevoerd door de gemeente Hardenberg. Langzamerhand ontwikkelen we onze regietaak verder door en worden ook werkzaamheden ondergebracht middels Dienstverleningsovereenkomsten bij andere partijen. Het betreft hier die werkzaamheden die onder tijdelijke uitvoeringscontracten vielen met Hardenberg zoals de personeels-en salarisadministratie en inkoop. Ook de omgevingsvergunningen (voor de activiteit bouwen) zijn per 01-01-2020 formeel ondergebracht bij de omgevingsdienst IJsselland. In 2021 gaan we ook de producten financiën, verzekeringen en belastingen onderbrengen in nieuwe Dienstverleningsovereenkomsten, waarvoor aansluiting wordt gezocht bij de voor dat product best passende partner. De doorlooptijd van dit proces is ca. 1,5 jaar. In hoofdlijnen wordt het navolgende proces gevolgd.

Met de ervaringen van deze relatief kleine overeenkomsten groeien we langzaam in onze regierol waarbij periodiek de uit te besteden taken worden geactualiseerd en worden “uitbesteed”. Hiermee vergroten we ook onze wendbaarheid en beperken we onze kwetsbaarheid.  Deze wendbaarheid en beperking van kwetsbaarheid wordt versterkt, omdat we waar nodig kunnen schakelen in de kolommen, uitbesteden, zelf doen of samenwerken. Het betreft hier in feite de communicerende vaten die begrensd worden door totaal beschikbare middelen voor capaciteitskosten.

Ondanks of misschien wel door het coronavirus zien we een versnelde ontwikkeling van anders werken. Het meer op afstand werken kan eenvoudiger bij een regiegemeente maar ook wij hebben de nadelige effecten hiervan ondervonden. Het deels werken in een crisisorganisatie versus een reguliere organisatie heeft zeker een nadelig effect op de organisatieontwikkeling gehad.  Ongeacht of we begin 2021 weer langzaam in de “normale” situatie terug kunnen keren zal dit extra aandacht vragen in de bedrijfsvoering.

Bedrijfsvoering in relatie met begroting en P&C cyclus

Met de beleidsneutrale begroting 2021 en het proces om hiertoe te komen samen met het bureau Berenschot, is een meerjarige basis gelegd om een goede uitvoering te kunnen geven aan de planning en control cyclus. Juist voor een wendbare gemeente die veel van haar taken onder regie laat uitvoeren is de bedrijfsvoering de basis voor een goede planning en verantwoording voor het gemeentebestuur en het verstrekken van adequate informatie om beleidskeuzes te kunnen maken.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40