Begroting 2021 - 2024

Paragrafen

Grondbeleid

Inleiding

De gemeente Ommen wil een groene, duurzame en zelfstandige gemeente blijven waar het goed en veilig wonen is. Zij wil aan de eigen inwoners voldoende mogelijkheden bieden om zich te huisvesten. De aandacht gaat hierbij vooral uit naar jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Dit om te voorkomen dat deze groepen de gemeente verlaten en de leefbaarheid en het voorzieningenniveau op het terrein van onderwijs, sport en cultuur onder druk komen te staan. Er moet worden geïnvesteerd in het behouden en versterken van de aantrekkingskracht van Ommen op deze groepen. Ter ondersteuning van het voorzieningenniveau en de lokale werkgelegenheid maakt de gemeente zich sterk om ook voldoende woningen te bouwen. De doelstelling voor het gemeentelijk woonbeleid is het vraag gestuurd huisvesten op basis van een evenwichtige leeftijdsopbouw.

Grondbeleid

Grondbeleid wordt mede ingezet om deze ambities invulling te geven. De gemeente hanteert sinds een aantal jaren het uitgangspunt van faciliterend grondbeleid. Dit betekent dat de gemeente zich niet meer actief op de grond- en vastgoedmarkt beweegt en initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen zoveel als mogelijk bij de markt laat liggen. Uitzonderingen hierop zijn gemotiveerd mogelijk als:

  • een sterke gemeentelijke regie belangrijk is voor het bereiken van de publieke doelen;
  • er sprake is van ontwikkellocaties die van bijzondere strategische betekenis zijn voor een beleidsagenda(‘s);
  • er sprake is van ontwikkellocaties die een grote winstpotentie bezit.

In die gevallen waar de gemeente kiest voor een actief grondbeleid moeten de risico’s op voorhand zijn in te schatten en te beheersen.

Meerjarenperspectief Grondexploitaties

Tegelijkertijd met de begroting wordt het MJP Grondexploitaties 2021 aan de raad aangeboden. In de afgelopen 2 tot 3 jaar zijn diverse woningbouwplannen voorbereid (Haven West, De Vlierlanden, Boerenerven, Westflank etc.) en bedrijventerrein De Rotbrink die nu leiden tot realisatie en uitgifte van gronden. Daarnaast wordt nu ook een aanvang gemaakt met de grondexploitatie Haven-Oost.

In onderstaande tabel is een samenvatting van de resultaten per complex (grondexploitatie) weergegeven.

Samenvatting MJP 2021

Boekwaarde

Resultaat

Resultaat

Resultaat

Bedragen x € 1.000

1-1-2020

Jaarrekening '19

MJP 2021

Verschil

Westflank, Ommen

2.270

- 2.811

- 2.880

69

Boerenerven, Ommen

1.649

72

151

- 79

De Vlierlanden, Ommen

3.640

1.256

1.625

- 369

Bulemansteeg, Lemele

961

- 415

- 365

- 50

Schuurmanstraat, Beerzeveld

- 212

368

368

Alteveer voorzieningengebied, Ommen

98

158

158

Lemele II, Lemele

190

- 50

- 50

De Rotbrink, Ommen

4.021

- 1.152

- 949

- 203

Haven Oost, Ommen

2.531

- 1.598

- 1.790

192

Totaal

15.148

- 4.172

- 3.732

- 440

In het MJP Grondexploitaties 2021 komen de onderwerpen aan de orde die normaliter ook in deze paragraaf worden behandeld. Voor een nadere toelichting op de grondexploitaties en de totale grondportefeuille wordt verwezen naar het MJP Grondexploitaties 2021.

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40