Begroting 2021 - 2024

Bijlagen

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. (Zie BBV, artikel 17c)

-145

324

-875

179

260

2+

Mutatie (im)materiële vaste activa

722

-12.967

-3.020

2.222

2.201

3+

Mutatie voorzieningen

556

-2.682

196

-207

212

4-

Mutatie voorraden (incl bouwgronden in exploitatie)

653

66

3.141

1.536

2.231

5+

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa.

Berekende EMU-saldo

1.786

-15.259

-558

3.730

4.904

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40