Begroting 2021 - 2024

Bijlagen

Incidentele baten en lasten

Presentatie van het structureel begrotings- saldo (bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

324

-875

179

260

Toevoeging en onttrekkingen aan reserves

30

46

16

16

Begrotingssaldo na bestemming

354

-829

195

276

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

330

1.058

-

Structureel begrotingssaldo

684

229

195

276

Bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Vitale vakantieparken

-50

Inspecties civiele kunstwerken (3 jaar)

-20

-20

Integraal Veiligheidsplan (2020 en 2022)

-20

JOGG (3 jaar incidenteel)

-10

-10

Human Capital Agenda (2020 t/m 2022)

-32

Ommer Bissingh (3 jaar)

-10

-10

Extra afschrijving scholen

-330

Sloopkosten panden

-963

Eikenprocessierups

-35

-35

Septembercirculaire

157

Totaal

-330

-1.058

0

0

Deze pagina is gebouwd op 10/21/2020 14:38:47 met de export van 10/21/2020 14:20:40